Məqalələr

Cümədən əvvəl və sonrakı sünnətlər

İmam əl-Buxari – radiyallahu anhu -  “əs-Sahih” kitabında “cümədən sonra və ondan əvvəl namaz” adlı bir bab açaraq orada belə rəvayət edir:

Abdullah bin Yusuf bizə rəvayət etdi: Malik bizə Nafi’dən, o da İbn Ömər’dən xəbər verdi ki, Allahın elçisi – salləllahu aleyhi va səlləm – zöhrdən öncə iki rükət və sonra iki rükət qılardı və məğribdən sonra evində iki rükət qılardı və işə’dən sonra iki rükət qılardı. Cümədən sonra (ordan) ayrılana qədər namaz qılmazdı, (sonra) iki rükət qılardı.[1]

"Səhabələrim ulduzlar kimidir" hədisi

Bunu əl-Hafiz İbn Abdil-Bərr “Cəmiu Bəyanil-İlmi va Fədlihi” kitabında[1] Cabir bin Abdilləh’dən rəvayət edir. Səhabələrdən başqa kəslər də bunu rəvayət ediblər, lakin hədis imamları bu rəvayəti inkar ediblər. İbn Qudamə “əl-Muntəxab min əl-İləli lil-Xalləl” adlı kitabında[2] deyir: “Musa bin Səhl mənə xəbər verdi: Muhamməd bin Əhməd əl-Əsədi bizə rəvayət etdi: İbrahim bin Yaqub bizə İsmail bin Said’dən belə dediyini rəvayət etdi: “(İmam) Əhməddən peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – “səhabələrim ulduzlar kimidir, hansını izləsəniz hidayət taparsız” sözlərini dəlil gətirənlər haqqında soruşdum. Dedi: “Bu hədis səhih deyildir.

Ağlaşma və fəryad ölüyə əzab verir

Əsbağ bizə İbn Vəhb’dən rəvayət edir; dedi: Amr mənə Said bin əl-Haris əl-Ənsari’dən, o da Abdullah bin Ömər’dən – radiyallahu anhumə - belə dediyini rəvayət edir: “Sad bin Ubadə xəstələndi və peyğəmbər – salləllahu aleyhi va səlləm – Abdur-Rahmən bin Auf, Sad bin Əbi Vaqqas və Abdullah bin Məsud ilə birlikdə - radiyallahu anhum - onun ziyarətinə gəldilər. İçəri girəndə ailəsi tərəfindən sarıldığını gördü və soruşdu: “Öldümü?” Dedilər: “Xeyr, ey Allahın elçisi!” Bundan sonra peyğəmbər – salləllahu aleyhi va səlləm – ağladı və insanlar peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – ağlamağını görüb ağladılar. Dedi: “Eşidirsinizmi? Allah nə gözün yaşı, nə də qəlbin hüznünə görə əzab vermir, lakin buna görə əzab verir və ya rəhm edir” və dilinə işarə etdi. “Ailəsinin onun üzərində ağlamasına görə ölü əzab görür.” Ömər – radiyallahu anhu – buna görə əsa ilə vurar, daş atar və üzlərə toz tökərdi.[1]

əl-Əhlas, əs-Sərra və əd-Duheymə fitnələri

İmam Əhməd deyir: Əbul-Muğira bizə rəvayət etdi; Abdullah bin Səlim bizə rəvayət etdi; əl-Alə bin Utbə əl-Himsi və ya əl-Haysi mənə Umeyr bin Hani əl-Ansi’dən rəvayət etdi:

Peyğəmbərin (صلى الله عليه وسلم) quslu

 

Aişə - radiyallahu anhə - rəvayət edir: Peyğəmbər – salləllahu aleyhi va səlləm – cənabətdən qusl alarkən hər iki əlini yuyar, namaz üçün dəstəmaz aldığı kimi dəstəmaz alardı, sonra qusl alar, sonra dərisini islatdığını zənn edənə qədər hər iki əli ilə saçının dibini təxlil[1] edərdi; üzərinə üç dəfə su tökər və sonra bədəninin sair hissələrini yuyardı.

Dedi: Mən və Allahın Elçisi – salləllahu aleyhi va səlləm – bir qabdan qusl alar və ordan birlikdə su götürərdik.[2]

Aktual Mövzular