Hədis

Vasi hədislərindən birinə yaxın baxış

Azərbaycandakı şiələr “313 xəbər” səhifəsində yaydıqları bəzi məqalələrdə sünnət əhli kitablarından bəzi rəvayətlər zikr edirlər. Bütün səyləri və bütün cəhdləri Əli bin Əbi Talibin – Allah ondan razı olsun! – peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va alə əlihi va səlləm – vasisi olduğunu nəyin bahasına olursa olsun sübut etmək üçündür.

Əbu Hureyra və rəvayətlərinin sayı

Məlumdur ki, Əbu Hureyra – radiyallahu anhu – səhabələrin hafizi hesab edilir, çünki səhabələr arasında ən çox hədis rəvayət edən o sayılır. Buna görə də rafizilər Əbu Hureyra’nı sevmirlər və onu yalanda ittiham edirlər. Lakin bu barədə düzəlişə ehtiyac duran bir nöqtə vardır və bu kiçik yazımızda bunu etmək istəyirik.

"Səhabələrim ulduzlar kimidir" hədisi

Bunu əl-Hafiz İbn Abdil-Bərr “Cəmiu Bəyanil-İlmi va Fədlihi” kitabında[1] Cabir bin Abdilləh’dən rəvayət edir. Səhabələrdən başqa kəslər də bunu rəvayət ediblər, lakin hədis imamları bu rəvayəti inkar ediblər. İbn Qudamə “əl-Muntəxab min əl-İləli lil-Xalləl” adlı kitabında[2] deyir: “Musa bin Səhl mənə xəbər verdi: Muhamməd bin Əhməd əl-Əsədi bizə rəvayət etdi: İbrahim bin Yaqub bizə İsmail bin Said’dən belə dediyini rəvayət etdi: “(İmam) Əhməddən peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – “səhabələrim ulduzlar kimidir, hansını izləsəniz hidayət taparsız” sözlərini dəlil gətirənlər haqqında soruşdum. Dedi: “Bu hədis səhih deyildir.

Cümədən əvvəl və sonrakı sünnətlər

İmam əl-Buxari – radiyallahu anhu -  “əs-Sahih” kitabında “cümədən sonra və ondan əvvəl namaz” adlı bir bab açaraq orada belə rəvayət edir:

Abdullah bin Yusuf bizə rəvayət etdi: Malik bizə Nafi’dən, o da İbn Ömər’dən xəbər verdi ki, Allahın elçisi – salləllahu aleyhi va səlləm – zöhrdən öncə iki rükət və sonra iki rükət qılardı və məğribdən sonra evində iki rükət qılardı və işə’dən sonra iki rükət qılardı. Cümədən sonra (ordan) ayrılana qədər namaz qılmazdı, (sonra) iki rükət qılardı.[1]

əl-Əhlas, əs-Sərra və əd-Duheymə fitnələri

İmam Əhməd deyir: Əbul-Muğira bizə rəvayət etdi; Abdullah bin Səlim bizə rəvayət etdi; əl-Alə bin Utbə əl-Himsi və ya əl-Haysi mənə Umeyr bin Hani əl-Ansi’dən rəvayət etdi:

Aktual Mövzular