Fiqh

Namazda əllər hara qədər qaldırılar?


Namazın sünnətlərindən də biri namazda əlləri qaldırmaq sünnətidir. Məlumdur ki, namaza girərkən əlləri qaldırmaq alimlərin icması ilə müstəhəbdir. Lakin əlləri qaldırmaqdakı hədd nədir? Əllər çiyin bərabərinə qədər qaldırılmalı yoxsa qulaq bərabərinə qədər qaldırılmalıdır?

əs-Səksəki və onun “əl-Burhan” kitabı

Namazı tənbəllik üzündən tərk edənin hökmü barəsində islam alimləri ixtilaf ediblər. Məlumdur ki, namazı tənbəllik üzündən tərk edəni təkfir etmək görüşü hənbəli məzhəbinin görüşü olaraq məşhurlaşıb. Lakin bu barədə söhbətlər bitmir və hətta bəzi müsəlmanların müəyyən yollarla hənbəli məzhəbinin görüşünün fərqli olduğunu isbat etməyə çalışdıqlarını da görmüşük. Bir neçə il bundan əvvəl Şeyx əl-Albani’nin – rahiməhullah – kasetlərindən birini dinləyərkən tələbələrindən biri müəyyən bir kitabdan və ya bir yazıdan oxuyurdu və Şeyx əl-Albani onun oxuduğu bəzi sözlərə qeydlər əlavə edirdi. Tələbənin oxuduğu sözlərdən də biri bu oldu ki, “hənbəli” qazisi əs-Səksəki “əl-Burhən” kitabında məzhəbin səhih görüşünə görə namazın vacibliyini inkar etmədən namazı tərk edənin müsəlman olduğunu söyləmişdir. Bu yaxınlarda isə müsəlman qardaşlarımızdan birinin həmin kitabdan bir sitat gətirdiyini gördüm. Ona görə də müəllif və kitab haqqında kiçik məlumat vermək istərdim.

Səfərin müddəti

Allahın insanlara rəhm olaraq göndərdiyi İslam şəriəti insanların məsləhətlərini nəzərə alaraq onlara ibadətlərində asanlıq tanımışdır. Qullarına müəyyən vaxtlarda və məhdud rükətlərdə beş vaxt namaz əmr edən Allah – Azzə va Cəllə - rəhmətinin təzühürü olaraq onlardan yer üzündə müsafir olanlara güzəşt etmiş və onlara namazlarını qısaltmağa izn vermişdir. Lakin bu rüxsətdən yararlanmaq üçün səfərin hər hansı bir müddəti mövcuddurmu?

Halı şübhəli imamların arxasında namaz

Zamanımızda müsəlmanların izaha ehtiyac duyduğu məsələlərdən biri də camaat və cümə namazlarında imam duran kəslərin halı haqqındakı şübhələrdir. Biz çox gözəl anlayırıq ki, ortaya şübhə atanların sayı çoxdur, lakin bu şübhələri izah edənlərin, müsəlmanları yönəldənlərin sayı çox azdır. Belə bir halda müsəlmanlar heyrət içərisində qalırlar və tikanlıqdan qurtulmaq istədiyi üçün çapalayaraq yaralarını daha da ağırlaşdıran biri kimi onlar da hər şübhədən qurtulmağa çalışdıqda yeni şübhələrə düşürlər. Biz dəfələrlə adi müsəlman kütləsinə izah etməyə çalışmışıq ki, onların bu kimi məsələlərə dalmaqları şəriət tərəfindən qadağan edilib. Səhifəmizdə yerləşdirdiyimiz məqalələrdən birində elmin ən əhəmiyyətlisini ilk olaraq öyrənməyin əhəmiyyətinə toxunulub. Lakin millət bir selin qarşısına düşdüyü üçün onun məcrasından çıxmaqda çətinlik çəkir.

Geyimdə sünnət və şöhrət

İlk əvvəl bu sətrləri oxuyan azərbaycanlı oxucunun nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, şalvarı topuqdan yuxarı qısaltmaq aşağıda göstərəcəyimiz kimi sünni qaynaqlarında yer almış bir adətdir və aydın olduğu qədər bu adəti müsəlmanlar peyğəmbərimizin – salləllahu aleyhi va səlləm – mübarək kəlamından öyrənirlər. Əziz oxucu, bu səbəblə bəzi cahillərin iddialarına aldanaraq bu adətin vəhabilər tərəfindən uydurulduğunu düşünmə!

Islam şəriəti müsəlmanın həyatına aid olan ən əsas məsələlərə toxunaraq gündəlik həyatımızda bizim üçün hidayət rəhbəri olmuşdur. İslam dini halal həyatın yollarını öyrədərkən doğru geyinmək tərzini də başa salmışdır. Rəbbimiz Azzə və Cəllə mübarək kitabında deyir:

Ey Adəm övladları! Sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir geyim və bəzək-düzək nazil etdik. Lakin təqva libası daha xeyirlidir. Bu, Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə, öyüd-nəsihətə qulaq asasınız.

(əl-Araf, 26)