Faydalı alıntılar

İslam şəriəti bu mülkü məcəlləyə çox güclü təsir edib

Napoleon'un Kodu adlanan Fransanın Mülkü Məcəlləsi 1804-cü ildə Birinci Napoleonun əmri ilə qurulmuş komissiya tərəfindən hazırlanıb. Bu məcəllə tarixçi Robert Holtman'a görə dünyaya ən güclü təsir etmiş az sayda sənəddən biridir. Bu məcəllə ilə Fransada feodal qanunlara son qoyuldu. Yəni doğum ilə əldə edilən imtiyazlar ləğv edildi, din azadlığını təsis etdi və dövlət vəzifələrinin ən bacarıqlı insanlara verilməsini qanuniləşdirdi.

İmam Hüseynə qarşı vuruşmaq Yezidin fasiqliyini təsdiqləyən əməllərdəndir

Məşhur və dahi tarixçi alim İbn Xaldun deyir:

"Bil ki, fasiq (hakim)in əməllərindən keçərli olan məşru (şəriətə müvafiq) olandır və onlara (yəni alimlərə) görə bağilər ilə vuruşmağın şərtlərindən biri də adil imam ilə birlikdə olmasıdır və bu, bizim məsələmizdə (yəni Hüseynin Yezidə qarşı çıxmasında) mövcud deyildir.

Yezid haqqında bu cür etiqad etmək cahil insanlara xasdır

İbn Xaldun'dan və malikilərdən Hüseynin - radiyallahu anhu - Yezidə qarşı çıxmağı haqqında nəqllər zikr etdik. Bir də İbnul-Cəvzi'dən belə maraqlı bir nəql zikr edək. İbnul-Muflih əl-Hənbəli "əl-Furu" kitabında deyir:

İmam Hüseynin Yezid bin Müaviyəyə qarşı vuruşması bağilik deyil

Maliki fəqihi Şeyx Əbul-Bərakət Əhməd əd-Dərdir deyir:

"İmamın (xəlifənin) şərti rəy sahibi adil kəslərin (yəni həll və əqd əhlinin) qəbul etməsidir, ona görə də İmam Hüseynin Yezid bin Müaviyəyə qarşı vuruşması bura aid deyildir, çünki Yezidin imamlığını zülmünə görə Hicaz əhli qəbul etməmişdi..."

İslam ədalətinin simalarından biri-Qazi əl-Həməvi

İslam ədalətinin simalarından biri, qazilər qazisi, şafiilərin şeyxi əl-Qadi Əbu Bəkr Muhəmməd bin əl-Muzaffər əş-Şəmi əl-Həməvi. Bu böyük alim şafii məzhəbinin seçkin şəxsiyyətlərindəndir, onun haqqında deyilib: "Əgər əş-Şafinin məzhəbi yer üzündən silinərsə onu əzbərindən imla etməyi bacarardı." əl-Həməvi tarixə adil qazilərdən biri kimi düşüb. İlk öncə qazilik mənsəbini qəbul etməkdən imtina edirdi, lakin şiddətli isrardan sonra şərtlər qoyaraq qəbul edir. Qoyduğu şərtlər arasından bəziləri: