Məsum cana qıymaq olmaz!

Amr bin Şərid deyir: Allahın elçisi - salləllahu aleyhi va səlləm - belə buyurarkən eşitdim: "Kim bir sərçəni əbəs yerə öldürərsə Qiyamət günü Allaha - azzə və cəllə - şikayət edərək qışqırar: "Ya Rabbim! Fılan şəxs məni əbəs yerə öldürdü, məni bir mənfəət üçün öldürmədi." ən-Nəsəi (4458)

Yeni Müsəlman

 • 11 Nov , 2016

  Əhməd bin Hənbəl ibn İshaqdan o da Kəb bin Malikdən (radiyallahu ənh) Əqabə  hadisəsi haqqında belə dediyini rəvayət edib: …O gecə qövmümüzlə birlikdə miniklərimizin üstündə yatdıq. Gecənin üçdə biri keçəndən sonra Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və səlləm) ilə görüşmək üçün miniklərimizdən ayrıldıq. Gizli səssiz bir şəkildə bir-bir iki-iki gedirdik. Əqabadaki bir vadidə toplandıq. Biz yetmiş iki kişi idik. Hamımız toplandıqdan sonra Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və səlləm) gəldi. Yanında Rasulullah (səllallahu əleyhi və səlləm)in əmisi Abbas bin Abdulmuttalib var idi. O, hələ o vaxt öz qövmünün dinində idi. İlk olaraq Abbas bin Abdulmuttalib danışdı:

 • 09 Nov , 2013

  İman qəlblə inanmaqdır. Necə ki, Uca Allah -əzzə və cəllə- müqəddəs kitabında buyurur: O kəslər ki, qeybə (Allaha, mələklərə, qiyamətə, qəza və qədərə) inanır... O kəslər ki, sənə göndərilənə və səndən əvvəl göndərilənlərə iman gətirir və axirətə də şəkksiz inanırlar. (əl-Bəqərə, 3-4)

 • 18 Oct , 2013

  İslamda əksər ibadətlərin təməli gözəl əxlaq üzərinə bina edilmişdir. Yer üzünə göndərilmiş bütün peyğəmbərlər insanları pis əməllərdən uzaq durmağa çağırmış və əxlaqi dəyərlərin yayılması üçün çalışmışlar. Gəlin unutmayaq ki, insana dünya və axirət yurdunda zərər verən hər şey, pis əxlaqdan qaynaqlanmaqdadır.

 • 18 Oct , 2013

  Həmd yalnız Allaha məxsusdur.

  Mələklər, Allahın -əzzə və cəllə- nurdan yaratmış olduğu gözlə görünməyən (qeyb aləmindən) varlıqlardır. Onlar, Allah Təala'nın əmrini yerinə yetirirlər.

Fətvalar

 • 02 Jun , 2017

  Mufti: Şeyx Muhəmməd bin Süleyman əl-Cərrah əl-Hənbəli

  Sualİmsak və iftar vaxtları baxımından radioda və ruznamələrdə verilən vaxtlara əsaslanaraq insanlar oruc tuta və onlara əsasən oruclarını aça bilərlərmi?

 • 14 Apr , 2017

  Mufti: Əhməd bin Muhəmməd bin Hənbəl

  Sual: Qadının öz malından istədiyi kimi sədəqə verməsinə ərinin mane olmağa haqqı varmı?

   

 • 02 Nov , 2016

  Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə 

  Sual:

  Kişi həyat yoldaşına namaz qılmağı əmr edir və (qılması üçün) vurur, buna baxmayaraq (qadın) qılmır. Mehr və başqa səbəblərə görə də qadını boşaya bilmir.

 • 01 Nov , 2016

  Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

   

  Sual:

  (Diri ikən) namaz qılmayan bir ölü üzərində cənazə qılmaq barəsində soruşuldu; bunda kiməsə əcr düşür ya yox? Onun namaz qılmadığını bilməklə yanaşı əgər (ona cənazə qılmağı) tərk edərsə günaha girirmi? Həmçinin şərab içən, namaz qılmamış kimsə üzərində bunları bilənə cənazə qılması icazəlidir ya yox?

Kitablar

 • Dəyərli vaxtını düşünərək ilk başdan bir nəsihət etmək istəyirik. Əgər zamanımızda sözü gedən xilafət mövzusu ilə maraqlanan biri deyilsənsə, lakin ibadətlərinlə məşğul olan və ümmətə bacardığın qədər kömək etməyə çalışan birisənsə o zaman bu kitabı oxumağa ehtiyacın yoxdur. Oxuya biləcəyin daha xeyirli kitablar vardır. Əgər iddia olunan xilafəti qəbul edən kəslərdənsənsə o zaman oxumağı tövsiyə edirik. Əgər qəbul etmirsənsə, lakin şübhə içindəsənsə sənə də oxumağı tövsiyə edirik. İslamda idarə sistemi ilə bağlı mövzuları araşdıran elm əhlisənsə o zaman bu kitabda faydalı ola biləcək məlumatlar vardır.

 • Təqdim etdiyimiz bu kitab dinimizin ən məşhur və ən aşkar şüarlarından, eyni zamanda ən əzəmətli ibadətlərindən biri olan təravih namazları haqqındadır. Ramazan ayında qılınan bu təravih namazlarının rükətlərinin sayı haqqında son dövrlərdə müzakirələr çoxalıb. Bu kitabımızda məsələni ətraflı ələ almağa çalışdıq və bu barədə zikr olunan ən önəmli nöqtələrə toxunduq.Kitabı diqqətlə oxumanız önəmlidir.

Məqalələr

 • 18 May , 2017

  Rafizilər hər zaman peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – ailəsinə əziyyət verən tayfa kimi tanınıb və tanınacaq. Peyğəmbərin namusu olan ailəsi haqqında, möminlərin anaları haqqında tərbiyəsiz spekulyasiyalar etməklə möminlərə də əziyyət verirlər. Hər dəfə təkrarlamağı sevdikləri məsələlərdən biri də böyükləri əmizdirmək məsələsidir.

 • 13 Apr , 2017

  Bu gün “racihilər” adlandıra biləcəyimiz və özünü sələfə nisbət edən dairələrdə belə bir təsəvvür formalaşıb ki, onların tabe olduqları şeyxlər istər əqidə olsun, istərsə də fiqh olsun vahid bir mənhəcə tabedirlər. Biz – Allahın izni ilə - bu yazımızda etibar edilən iki alimdən misal verərək bu təsəvvürün xətalı olduğunu göstərəcəyik.

 • 10 Apr , 2017

  Qısa bir zaman bundan öncə qardaşlarımdan biri bizə bir sual ilə müraciət etdikdə bununla bağlı bir yazı hazırlamağın önəmini dərhal dərk etdik. Sözünü etdiyimiz sual bir müsəlman qadının hər hansı şəri bir ehtiyac üçün məhrəmsiz təyyarə ilə səfər etməsi ilə bağlı idi. 

 • 16 Feb , 2016

  Borcun ağırlığından əziyyət çəkən qardaşlarımız və onların ailələri şübhəsiz ki, Allahın onlar üçün hazırladıqları sınaqdan keçirlər. Lakin bu sınaqda onların ətrafındakı müsəlmanlar da onlara dəstək olmalıdırlar. Borclu olanların arasında imkanlı olanlardan söz açmaq istəmirik, lakin onlardan imkansız olanları, müflis olanları qəsd edirik. Müsəlmanları bu qardaşlıq vəzifəsində məlumatlandırmaq üçün onlara bu kiçik yazını təqdim edirik.

 • 01 Jan , 2016

  Məscidə döşənmiş xalının üstündə gah oturaraq Quran oxuyur, gah yorularaq uzanır, bəzən məsciddən çıxaraq çayxanada oturur, lakin səhərdən axşama qədər məsciddə qılınan camaat namazlarını qaçırmamağa çalışır. Necə də gözəl bir mənzərə gözümün önündə canlanır!

Şəxsiyyətlər

 • 06 Dec , 2014

  Osman bin Ömər bin Əbi Bəkr bin Yunus əl-Kurdi əd-Dəvini əl-İsnəi tanınmış maliki fəqihlərindən və bariz üsulçu alimlərdəndir. Cəməlud-Din ləqəbidir, Əbu Amr isə kunyəsidir və İbnul-Həcib adı ilə tanınmış və məşhurlaşmışdır, çünki atası Salahuddin əl-Əyyubi’nin dayısı Əmir İzzud-Din Muisk’in həcib’i, yəni qapı gözətçisi kimi çalışıb.

 • 17 Mar , 2014

  Əbul-Fəth Təqiyyud-Din Muhəmməd bin Əbil-Həsən Məcdud-Din Əli bin Əbil-Atayə Vahb bin Əbis-Səm’ Muti bin Əbit-Ta’ə əl-Quşeyri əl-Bəhzi əl-Qusi əl-Mənfəluti əs-Sa’idi hicri yeddinci əsrin imamlarından biridir, islam tarixinin gördüyü ən bariz alimlərindən biridir. İbn Dəqiqil-İd adı ilə məşhurdur.

 • 12 Nov , 2013

  Abdul-Məlik bin Həbib bin Rabi bin Süleyman bin Hərun bin Cəhəmə bin Abbas bin Mirdəs əs-Suləmi; böyük maliki alimlərindən biridir. Kunyəsi Əbu Mərvandır.

 • 04 Apr , 2013

  Əbu Abdilləh əl-Həsən bin İbrahim bin Hüseyn bin Cafər əl-Həməzəni əl-Cuvzəqani böyük hafizdir. “əl-Məvduat” kitabının müəllifidir. Cuvzəqan isə Həməzan tərəfdə bir yerdir.

 • 03 Apr , 2013

  Əhməd bin Abdilləh bin Əli bin Abdilləh əl-Ənbusi şafi’i fəqihidir. Əbul-Həsən ibn əl-Ənbusi əl-Bəğdədi əl-Vəkil adı ilə tanınır. Hicri 466-cı ildə anadan olub. Böyük alim, mühəddis İmam Əbu Muhəmməd Abdullah bin Əli bin əl-Ənbusi’nin oğludur. Ənbus dəniz bitkilərindən birinin taxtasıdır ki, ondan müxtəlif əşyalar düzəldirlər. Bunun ticarəti və ya dülgərliyi ilə məşğul olanlara əl-Ənbusi və ya əl-Ənəbusi deyirlər. Bu ləqəblə bir çox alim tanınmışdır.

Favaid-FacebookAktual Mövzular

Tarixdən Səhifələr

Nəsiminin dərisi soyulubmu?

Çoxumuza ədəbiyyatdan və Nəsimi haqqında çəkilmiş filmdən məlumdur ki, şairi edam etmədən öncə diri-diri dərisini soyublar.Amma Ziya Bünyadovun məqaləsində Nəsimi barədəki bu məlumatlara yeni yanaşma öz əksini tapıb.

Ly Mai qətliamı

Bu, bəşər tarixinin ən acılı səhifələrindən bir səhifədir. Bizlərə Qərbin "mədəniyyətini" ən çılpaq şəklində nümayiş etdirir. Bütün bunlardan bir nəticə çıxarmaq bizim üçün çox önəmlidir.

Video güşə

 

Əsr namazından əvvəl qılınan Sünnət namazı

Samir Firdovsioğlu

 

Şənbə günü oruc tutmaq olarmı?

Samir Firdovsioğlu