Yeməyi problem etmə!

"Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – heç bir zaman heç bir yeməyi pisləməzdi. Ürəyi istədikdə yeyərdi, istəmədikdə yeməzdi”. Buxari 5409, Müslim 2064

Yeni Müsəlman

  • 11 Nov , 2016

    Əhməd bin Hənbəl ibn İshaqdan o da Kəb bin Malikdən (radiyallahu ənh) Əqabə  hadisəsi haqqında belə dediyini rəvayət edib: …O gecə qövmümüzlə birlikdə miniklərimizin üstündə yatdıq. Gecənin üçdə biri keçəndən sonra Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və səlləm) ilə görüşmək üçün miniklərimizdən ayrıldıq. Gizli səssiz bir şəkildə bir-bir iki-iki gedirdik. Əqabadaki bir vadidə toplandıq. Biz yetmiş iki kişi idik. Hamımız toplandıqdan sonra Allah Rəsulu (səllallahu əleyhi və səlləm) gəldi. Yanında Rasulullah (səllallahu əleyhi və səlləm)in əmisi Abbas bin Abdulmuttalib var idi. O, hələ o vaxt öz qövmünün dinində idi. İlk olaraq Abbas bin Abdulmuttalib danışdı:

  • 09 Nov , 2013

    İman qəlblə inanmaqdır. Necə ki, Uca Allah -əzzə və cəllə- müqəddəs kitabında buyurur: O kəslər ki, qeybə (Allaha, mələklərə, qiyamətə, qəza və qədərə) inanır... O kəslər ki, sənə göndərilənə və səndən əvvəl göndərilənlərə iman gətirir və axirətə də şəkksiz inanırlar. (əl-Bəqərə, 3-4)

  • 18 Oct , 2013

    İslamda əksər ibadətlərin təməli gözəl əxlaq üzərinə bina edilmişdir. Yer üzünə göndərilmiş bütün peyğəmbərlər insanları pis əməllərdən uzaq durmağa çağırmış və əxlaqi dəyərlərin yayılması üçün çalışmışlar. Gəlin unutmayaq ki, insana dünya və axirət yurdunda zərər verən hər şey, pis əxlaqdan qaynaqlanmaqdadır.

  • 18 Oct , 2013

    Həmd yalnız Allaha məxsusdur.

    Mələklər, Allahın -əzzə və cəllə- nurdan yaratmış olduğu gözlə görünməyən (qeyb aləmindən) varlıqlardır. Onlar, Allah Təala'nın əmrini yerinə yetirirlər.

Fətvalar

  • 02 Nov , 2016

    Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə 

    Sual:

    Kişi həyat yoldaşına namaz qılmağı əmr edir və (qılması üçün) vurur, buna baxmayaraq (qadın) qılmır. Mehr və başqa səbəblərə görə də qadını boşaya bilmir.

  • 01 Nov , 2016

    Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

     

    Sual:

    (Diri ikən) namaz qılmayan bir ölü üzərində cənazə qılmaq barəsində soruşuldu; bunda kiməsə əcr düşür ya yox? Onun namaz qılmadığını bilməklə yanaşı əgər (ona cənazə qılmağı) tərk edərsə günaha girirmi? Həmçinin şərab içən, namaz qılmamış kimsə üzərində bunları bilənə cənazə qılması icazəlidir ya yox?

  • 01 Nov , 2016

    Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

     

    Sual:
    Əgər imama üzərində cənazə namazı qılmaq üçün İslamında şəkk etdiyi bir kimsə verilərsə nə etməlidir?

  • 29 May , 2014

    Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

    Sual:

    Beşinci rükətə qalxan və təsbih gətirilməsinə baxmayaraq onların sözünə diqqət verməyən və xəta etmədiyini güman edən imam haqqında soruşuldu; (arxasındakılar) onunla birlikdə qalxmalıdırlar ya yox?

Kitablar

  • Dəyərli vaxtını düşünərək ilk başdan bir nəsihət etmək istəyirik. Əgər zamanımızda sözü gedən xilafət mövzusu ilə maraqlanan biri deyilsənsə, lakin ibadətlərinlə məşğul olan və ümmətə bacardığın qədər kömək etməyə çalışan birisənsə o zaman bu kitabı oxumağa ehtiyacın yoxdur. Oxuya biləcəyin daha xeyirli kitablar vardır. Əgər iddia olunan xilafəti qəbul edən kəslərdənsənsə o zaman oxumağı tövsiyə edirik. Əgər qəbul etmirsənsə, lakin şübhə içindəsənsə sənə də oxumağı tövsiyə edirik. İslamda idarə sistemi ilə bağlı mövzuları araşdıran elm əhlisənsə o zaman bu kitabda faydalı ola biləcək məlumatlar vardır.

  • Təqdim etdiyimiz bu kitab dinimizin ən məşhur və ən aşkar şüarlarından, eyni zamanda ən əzəmətli ibadətlərindən biri olan təravih namazları haqqındadır. Ramazan ayında qılınan bu təravih namazlarının rükətlərinin sayı haqqında son dövrlərdə müzakirələr çoxalıb. Bu kitabımızda məsələni ətraflı ələ almağa çalışdıq və bu barədə zikr olunan ən önəmli nöqtələrə toxunduq.Kitabı diqqətlə oxumanız önəmlidir.

Məqalələr

  • 16 Feb , 2016

    Borcun ağırlığından əziyyət çəkən qardaşlarımız və onların ailələri şübhəsiz ki, Allahın onlar üçün hazırladıqları sınaqdan keçirlər. Lakin bu sınaqda onların ətrafındakı müsəlmanlar da onlara dəstək olmalıdırlar. Borclu olanların arasında imkanlı olanlardan söz açmaq istəmirik, lakin onlardan imkansız olanları, müflis olanları qəsd edirik. Müsəlmanları bu qardaşlıq vəzifəsində məlumatlandırmaq üçün onlara bu kiçik yazını təqdim edirik.

  • 01 Jan , 2016

    Məscidə döşənmiş xalının üstündə gah oturaraq Quran oxuyur, gah yorularaq uzanır, bəzən məsciddən çıxaraq çayxanada oturur, lakin səhərdən axşama qədər məsciddə qılınan camaat namazlarını qaçırmamağa çalışır. Necə də gözəl bir mənzərə gözümün önündə canlanır!

  • 12 Nov , 2015

    Azərbaycandakı şiələr “313 xəbər” səhifəsində yaydıqları bəzi məqalələrdə sünnət əhli kitablarından bəzi rəvayətlər zikr edirlər. Bütün səyləri və bütün cəhdləri Əli bin Əbi Talibin – Allah ondan razı olsun! – peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va alə əlihi va səlləm – vasisi olduğunu nəyin bahasına olursa olsun sübut etmək üçündür.

  • 08 Sep , 2015

    Müsəlmanların gündəmi ölmüş və ya yaralanmış müsəlman uşaqların, yaşlıların və qadınların şəkillərini bəzən görmək, bəzən də ürək ağrısı ilə göz ardı etməklə keçir. Bizdən “uzaq” yerlərdə görülən bu mənzərələr artıq bu şəkillər vasitəsilə bizim də günümüzə çevrilib və bu, hər birimizə fərqli təsir edir. Bu şəkilləri paylaşmağın məşruiyyəti də müzakirə obyektinə çevrilib.

  • 16 Jul , 2015

    Məlumdur ki, Əbu Hureyra – radiyallahu anhu – səhabələrin hafizi hesab edilir, çünki səhabələr arasında ən çox hədis rəvayət edən o sayılır. Buna görə də rafizilər Əbu Hureyra’nı sevmirlər və onu yalanda ittiham edirlər. Lakin bu barədə düzəlişə ehtiyac duran bir nöqtə vardır və bu kiçik yazımızda bunu etmək istəyirik.

Şəxsiyyətlər

  • 06 Dec , 2014

    Osman bin Ömər bin Əbi Bəkr bin Yunus əl-Kurdi əd-Dəvini əl-İsnəi tanınmış maliki fəqihlərindən və bariz üsulçu alimlərdəndir. Cəməlud-Din ləqəbidir, Əbu Amr isə kunyəsidir və İbnul-Həcib adı ilə tanınmış və məşhurlaşmışdır, çünki atası Salahuddin əl-Əyyubi’nin dayısı Əmir İzzud-Din Muisk’in həcib’i, yəni qapı gözətçisi kimi çalışıb.

  • 17 Mar , 2014

    Əbul-Fəth Təqiyyud-Din Muhəmməd bin Əbil-Həsən Məcdud-Din Əli bin Əbil-Atayə Vahb bin Əbis-Səm’ Muti bin Əbit-Ta’ə əl-Quşeyri əl-Bəhzi əl-Qusi əl-Mənfəluti əs-Sa’idi hicri yeddinci əsrin imamlarından biridir, islam tarixinin gördüyü ən bariz alimlərindən biridir. İbn Dəqiqil-İd adı ilə məşhurdur.

  • 12 Nov , 2013

    Abdul-Məlik bin Həbib bin Rabi bin Süleyman bin Hərun bin Cəhəmə bin Abbas bin Mirdəs əs-Suləmi; böyük maliki alimlərindən biridir. Kunyəsi Əbu Mərvandır.

  • 04 Apr , 2013

    Əbu Abdilləh əl-Həsən bin İbrahim bin Hüseyn bin Cafər əl-Həməzəni əl-Cuvzəqani böyük hafizdir. “əl-Məvduat” kitabının müəllifidir. Cuvzəqan isə Həməzan tərəfdə bir yerdir.

  • 03 Apr , 2013

    Əhməd bin Abdilləh bin Əli bin Abdilləh əl-Ənbusi şafi’i fəqihidir. Əbul-Həsən ibn əl-Ənbusi əl-Bəğdədi əl-Vəkil adı ilə tanınır. Hicri 466-cı ildə anadan olub. Böyük alim, mühəddis İmam Əbu Muhəmməd Abdullah bin Əli bin əl-Ənbusi’nin oğludur. Ənbus dəniz bitkilərindən birinin taxtasıdır ki, ondan müxtəlif əşyalar düzəldirlər. Bunun ticarəti və ya dülgərliyi ilə məşğul olanlara əl-Ənbusi və ya əl-Ənəbusi deyirlər. Bu ləqəblə bir çox alim tanınmışdır.

Favaid-FacebookAktual Mövzular

Tarixdən Səhifələr

Nəsiminin dərisi soyulubmu?

Çoxumuza ədəbiyyatdan və Nəsimi haqqında çəkilmiş filmdən məlumdur ki, şairi edam etmədən öncə diri-diri dərisini soyublar.Amma Ziya Bünyadovun məqaləsində Nəsimi barədəki bu məlumatlara yeni yanaşma öz əksini tapıb.

Ly Mai qətliamı

Bu, bəşər tarixinin ən acılı səhifələrindən bir səhifədir. Bizlərə Qərbin "mədəniyyətini" ən çılpaq şəklində nümayiş etdirir. Bütün bunlardan bir nəticə çıxarmaq bizim üçün çox önəmlidir.

Video güşə

 

Əsr namazından əvvəl qılınan Sünnət namazı

Samir Firdovsioğlu

 

Şənbə günü oruc tutmaq olarmı?

Samir Firdovsioğlu