Kitab Analizi

"əl-İqna' li-Talibil-İntifa'"

"Zadul-Mustəqni" kitabının sahibi Şərəfud-Din əl-Həccəvi'yə aiddir. Bu, hənbəli məzhəbindəki məsələləri özündə cəm edən bir kitabdır. İçində çoxlu məsələlər var. Kitabın üslubu orta səviyyəli tələbə üçün münasibdir. Bu kitabın bir şərhi var, çap olunub, tədüvüldədir. Bu şərh "Kəşşəful-Qina" adlanır və əl-Bəhuti'yə aiddir və bu, məsələlər, furu və tənbihləri toplama baxımından məzhəbin kitabları içində ən böyüyüdür. Hətta bu kitaba "miknəsətul-məzhəb" adının verilməsi səhihdir. Kitab dəfələrlə çap olunub və hazırda Ədliyyə nazirliyinin əməyi ilə təhqiq və nəşr işləri getməkdədir.

 

Şeyx Abdulkərim əl-Xudayr

http://www.khudheir.com/text/925

 

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9041)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5568)
Xilafət yoxsa Xurafat (4940)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4357)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4252)
Düzgün etiqadın şərhi (4117)
Lumatul İtiqad (4069)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3885)
Sübh namazının vaxtı (3443)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3073)